FESTIVAL SLOBODNIH REKA I PLANINA U TOPLOM DOLU

Dru­gi Fes­ti­val slo­bod­nih reka i plan­i­na odr‘an je u Toplom dolu. Fes­ti­val je po~eo otvaran­jem izlo‘be pod nazivom ”@ivot staro­planin­skog ~ove­ka”, koju ~ini oko 150 fotografi­ja i eksponata.