VASIĆ O GODINI DANA MANDATA

Na dana{nji dan pro{le godineodr‘aa je kon­sti­tu­ti­van sed­ni­ca Gradske skup{tine u novom sazivu. Za god­inu dana,u veo­ma te{ko vreme epi­demi­je, novi saziv lokalnog par­la­men­ta kon­truk­tivno je radio,izjavio je za TV Pirot gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.