VASIĆ I DIMITROV OBIŠLI RADOVE NA DEONICI KOMJE — VLASI

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} i predsed­nik Op{tine Dim­itro­v­grad Vlad­i­ca Dim­itrov obi{li su danas radove na asfalti­ran­ju deon­ice dr‘avnog puta dru­gog A reda u du‘ini od 1.200 metara od Kom­ja do sela Vlasi. Ovim radovi­ma se nas­tavl­ja rekostruk­ci­ja region­alnog putnog prav­ca koja je zapo~eta pro{le godine asfalti­ran­jem od skre­tan­ja ka selu Sukovu. Ure|enje putne infrastrukture,koja povezu­je op{tine Pirot­skog okru­ga je pre­duslov za dal­je ula­gan­je u turizam

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} i predsed­nik Op{tine Dim­itro­v­grad Vlad­i­ca Dim­itrov obi{li su danas radove na asfalti­ran­ju deon­ice dr‘avnog puta dru­gog A reda u du‘ini od 1.200 metara od Kom­ja do sela Vlasi. Ovim radovi­ma se nas­tavl­ja rekostruk­ci­ja region­alnog putnog prav­ca koja je zapo~eta pro{le godine asfalti­ran­jem od skre­tan­ja ka selu Sukovu. Ure|enje putne infrastrukture,koja povezu­je op{tine Pirot­skog okru­ga je pre­duslov za dal­je ula­gan­je u turizam.