ODRŽAVANJE SPORTSKIH TERENA

SC Pirot pored odr‘avanja sport­skih ter­e­na u gradu brine se i o ure|enju keja. Zbog obi­ma posla nedavno su nabav­ili i novu ma{inu za ko{enje trave.