COLIĆ: NEĆE BITI VAŠARA IZ OPRADVANIH RAZLOGA

Tradi­cionalnog pirot­skog va{ara koji se orga­nizu­je na slavu gra­da Veliku Gospi­jinu ne}e biti odr‘an. milo{ Coli}, zamenik gradona~elnika Piro­ta ka‘e za TV Pirot da je ovak­va odlu­ka done­ta kako bi se spre~ilo {iren­je virusa korona.