ZZJZ: JOŠ 10 POZITIVNIH U OKRUGU

Danas je potvr|eno jo{ 10 lab­o­ra­tori­js­ki poz­i­tivnih oso­ba na virus korona, saop{tavaju iz ZZJZ: 7 iz Piro­ta i po jed­na iz ostal­ih op{tina Pirot­skog okru­ga. U posled­nje dve nedel­je reg­istrovan je 121 lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en slu~aj obol­e­van­ja. Posla­to je jo{ 14 uzo­ra­ka na anal­izu. Pove}ava se pro­ce­nat poz­i­tivnos­ti. Tre­ba ubrza­ti vakci­naci­ju poru~uju iz Zavo­da. Do 19. avgus­ta u Pirot­skom okrugu su vakcin­isane ukup­no 34.654 osobe,a 33.535 oso­ba je prim­i­lo obe doze,a ve} dana 14 lica je prim­i­lo 3 dozu vakcine. Iz Doma zdravl­ja Pirot obave{tavaju zain­tereso­vane da prime tre}u dozu vakcine da se jave med­i­cin­skim rad­nici­ma na vakci­nal­nom punk­tu na Zatvorenom bazenu uz osnovni uslov da je od pri­man­ja druge doze pro{lo naj­man­je {est mese­ci. Oni koji su dobili poruku ili mail iz eUprave tre­ba da se jave lekari­ma na vakci­nal­nom punk­tu. Na raspo­la­gan­ju su tri vakcine: Sino­farm, Sput­njik V i Fajz­er. Iz Doma zdravl­ja poru~uju da je najpre potreb­no da se jave nevakcin­isani i otpo~nu vakci­naci­ju, jer se epidemiolo{ka situaci­ja iz dana u dan pogor{ava.

Jo{ 1.656 poz­i­tivnih na COVID 19 u Srbij

U Srbi­ji u novom pre­seku potvr|eno 1.656 poz­i­tivnih na COVID — 19 od 12. 869 testi­ranih. Pre­minu­lo je 5 oso­ba. Pove}ava se broj paci­je­na­ta na bolni~kom le~enju. Hospotal­i­zo­vano je 917 oso­ba, od kojih je 28 na respiratorima.