VREME JE ZA RAVNOPRAVNOST

Sve je vi{e ‘ena na odgov­orn­im pozi­ci­ja­ma i rukovodi}em mes­ti­ma u lokalnim samouprava­ma i na nacional­nom nivou. U op{tini Babu{nica danas je odr‘an okrugli sto kao deo pro­jek­ta Swiss pro, koji ima za cilj osna‘ivanje ‘ena i pobolj{anje meh­a­niza­ma za rod­nu ravno­pravnost.