RADOVI NA SANACIJI KLIZIŠTA U KANJONU TEMŠTICE

Zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli} sa sarad­nici­ma i pred­stavnici­ma medi­ja danas je obi{ao radove na sanaci­ji putnog prav­ca Tem­s­ka-Topli Do. Ukup­na vred­nost te inves­ti­ci­je je 27, 6 mil­iona dinara.