PREGOVORI O MINIMALNOJ CENI RADA

^lanovi Socio-ekonom­skog save­ta Repub­like Srbi­je po~eli su pre­gov­ore o min­i­mal­noj ceni rada za nared­nu god­inu. Pre­ma re~ima Jovana Mijalkovi}a predsed­ni­ka Saveza samostalnog sindika­ta gra­da Piro­ta prva run­da pre­gov­o­ra nije dala rezultat.