PLES KAO VID REKREACIJE I KOMUNIKACIJE

Sum­mer Dance Expe­ri­ence je man­i­festaci­ja koju po ~etvr­ti put orga­nizu­je Sport­s­ki klub ”Swan Dance Com­pa­ny”. Na ~aso­vi­ma ple­sa, glume, joge i drugim pre­da­van­ji­ma polazni­ci usva­ja­ju nova znan­ja i sti~u razli~ite ve{tine.