ZZJZ: NOVIH 19 POZITIVNIH NA VIRUS CORONA

Od početka vakci­naci­je do 17.08.2021. do kra­ja dana u okrugu vakcin­isano je ukup­no 34616 lice, od kojih je 33 509 lica prim­i­lo dve doze vakcine i 6 lica treću dozu (dato je 68131 doza vakci­na).

Danas je reg­istrovano 19 POZITIVNIH novoobolelih lab­o­ra­tori­js­ki potvrđenih lica na području okru­ga (Pirot 10, Dim­itro­v­grad 3, Babušnica 1, Bela Palan­ka 5). Od 03.07.2021. do danas reg­istrovano je 181 poz­i­tivno lice. U prethod­ne dve nedel­je povećava se broj zaraženih, kada je reg­istrovano 111 poz­i­tivnih lica, dok je u toku jula reg­istrovano 70 lica.

Od 12 poslatih PCR tes­ta 1 je poz­i­tiv­na. Danas su posla­ta 11 uzor­ka brisa grla i nosa na PCR testi­ran­je u lab­o­ra­tori­ju “Vatreno oko” u Nišu. Od 43 anti­ge­na tes­ta urađena u ZZJZ Pirot 9 lica su poz­i­tiv­na . POVEĆAVA SE PROCENAT POZITIVNOSTI.