POLOŽEN KAMEN TEMELJAC ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA OTVORENOG BAZENA

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} polo‘io je danas kamen temel­jac ~ime su i zvani~no po~eli radovi na izgrad­nji otvorenog kupali{nog kom­plek­sa u naselju Senjak.U toku je dru­ga faza radova,a ukup­na vred­nost pro­jek­ta je 440 mil­iona dinara.