OBUKE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA KOD 7 POSLODAVACA

Raspisan je javni poziv upu}en neza­poslen­i­ma za pri­javlji­van­je za obuke za defici­tar­na zan­i­man­ja na tr‘i{tu rada. Predvi|ene su obuke za 10 kan­di­da­ta, koje }e poha|ati kod kod 7 poslo­dava­ca izabranih na konkursu.