IMUNIZACIJA TREĆOM DOZOM PROTIV COVID‑A POČELA I U OKRUGU

Imu­nizaci­ja tre}om dozom vakcine pro­tiv korona virusa po~ela je ju~e u Srbi­ji. I u domovi­ma zdravl­ja u Pirot­skom okrugu ju~e su se javl­jali gra|ani zain­tereso­vani za da prime i dop­un­sku dozu. U pirot­s­ki Zavod dopreml­jene su vakcine tri proizvo|a~a za vakci­naci­ju tre}om dozom.