FESTIVAL SLOBODNIH REKA I PLANINA

Dru­gi fes­ti­val slo­bod­nih reka i plan­i­na bi}e odr‘an nared­nom viken­da u Toplom Dolu. Na samom fes­ti­valu bi}e prikazane fotografi­je i krat­ki fil­movi koji se bave Starom plani­nom ‚a pored toga bi}e prikazani i doku­men­tarni fil­movi sa istom tem­atikom. Orga­ni­za­tor Sr|an Cvetkovi} ka‘e za TV Pirot da je va‘no odr‘ati kon­ti­nu­itet ove man­i­festaci­je koja }e ove godine imati i me|unarodni karakter.