ZZJZ: REGISTROVANO JOŠ 11 OSOBA POZITIVNIH NA COVID-19

Korona virus potvr|en je kod jo{ 11 oso­ba iz okru­ga — kod 5 iz Piro­ta, 2 iz Dim­itro­vgra­da i 4 iz Bele Palanke. Na PCR anal­izu ju~e je posla­to 12 uzo­ra­ka u lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko. U kru{eva~ku Kovid bol­nicu trans­porto­vana su dva obolela paci­jen­ta iz okru­ga sa te{kom klini~kom slikom. Pove}ava se broj prvih pre­gle­da u Covid ambu­lan­ta­ma. U Piro­tu su ju~e obavl­je­na 132 pre­gle­da, od toga 49 prvih. Epi­demi­olozi trenut­nu situaci­ju u okrugu ocen­ju­ju nesig­urnom i isti~u da je neophod­no da se ubrza vakci­naci­ja. Do sada je u okrugu vakcinu pro­tiv korona virusa prim­i­la 34.581 oso­ba, dok je 33.450 gra|ana prim­i­lo obe doze. Ju~e je po~ela i imu­nizaci­ja tre}om dozom vakcine. Dop­un­ska doza se preporu~uje osoba­ma sa naru{enim imu­nite­tom, star­i­ji­ma od 70 god­i­na, zaposlen­i­ma u zdravstven­im i ustanova­ma soci­jalne za{tite, kao i put­nici­ma u me|unarodnom saobra}aju. Gra|ani }e o dop­un­skoj imu­nizaci­ji biti obave{teni putem SMS ili e‑mail poruke i ne tre­ba da se pri­javlju­ju pre nego {to dobi­ju obave{tenja e‑Uprave.

Korona virus potvrđen kod 1.484 osobe, pre­minu­la 3 pacijenta

Reg­istrovane su jo{ 1.484 osobe poz­i­tivne na korona virus u Srbi­ji, a od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su 3 u posled­n­ja 24 sata, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ra­no je 13.695 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 26 paci­je­na­ta od 879 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.