REKONSTRUKCIJA PODA U HALI KEJ

U toku su zavr{ni radovi na rekon­struk­ci­ji drvenog poda u hali  Kej. Posao bi tre­ba­lo da bude zavr{en do kra­ja nedel­je.