RASPISAN KONKURS ZA OBUKE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

 

ZIP Cen­tar za mlade — Biz­nis inku­ba­tor u sarad­nji sa Gradom Pirotm raspisu­je javni poziv upu}en neza­poslen­i­ma da se pri­jave na Konkurs za real­izaci­ju mere obuke za defici­tar­na zan­i­man­ja na tr‘i{tu rada. Javni poziv namen­jen je oni­ma koji ima­ju ‘elju da steknu znan­ja i ve{tine za obavl­jan­je poslo­va, u skladu sa iskazan­im potre­ba­ma kom­pani­je. Polazni­ci }e pro}i obuke direk­t­no u kom­pani­ja­ma, na rad­nom mes­tu, uz pomo} iskus­nih men­to­ra. Obu­ka tra­je dva mese­ca. Tokom obuke polazni­ci ima­ju pra­vo na nov~anu naknadu, a najbolji dobi­ja­ju pri­liku za zaposlen­je. Za pri­javu je neo­hod­na rad­na biografija,a doku­mentaci­ja se pod­nosi li~no u ZIP cen­tru. Konkurs je otvoren do 25. avgus­ta.