PAPRIKA VRTKA RAZVOJNA ŠANSA BELE PALANKE

Na nedavno odr‘anim 15. Dan­i­ma ban­ice u Beloj Palan­ci jo{ jed­nom se videla koli­ka je vred­nost lokalnih, autenti~nih proizvo­da. Posled­njih god­i­na poseb­no raste potra‘nja za paprikom vrtkom,autohtonom vrtom koja se uzga­ja samo u ovoj op{tini. Proizvo|a~i ka‘u da su od velike pomo}i sub­ven­ci­je koje Op{tina Bela Palan­ka daje za pove}anje zasa­da.