OBUSTAVA SAOBRAĆAJA KOD SELA VLASI

Zbog asfalti­ran­ja deon­ice dr‘avnog puta IIA od mos­ta ispred sela Vlasi do sela Kom­je u du‘ini od 1.200 metara u ~etvr­tak 19.avgusta od 8 do 17 sati i u petak 20.avgusta od 8 do 14 sati bi}e obus­tavl­jen saobra}aj. Alter­na­tive su @elju{a- Ban­s­ki Dol — Pogano­vo i Babu{nica — Zvonce — Pogano­vo.