MARKO SPASIĆ U STRUČNOM ŠTABU REPREZENTACIJE U‑16

U Novom Sadu je ju~e po~eo FIBA ~elend‘er za ko{arka{e do 16 god­i­na, takm~ienje koje je ove godine zbog pan­demi­je virusa zame­ni­lo stan­dard­na evrop­s­ka prven­st­va. Selek­tor kadetske reprezentaci­je je Dragoljub Avramovi} a u stru~nom {tabu i Piro}anac Marko Spasi}. U prvom kolu Srbi­ja je sino} savladala ^e{ku sa 83 : 52. U na{oj grupi su jo{ selek­ci­je Turske, Izraela, Sloveni­je i Bel­gi­je. Dve prvo­plasir­ane ekipe izbori}e u~e{}će na Svet­skom prven­stvu za igra~e do 17 god­i­na, koje }e se 2022. godine odr‘ati u [pani­ji.