ZZJZ: REGISTROVANO JOŠ 15 POZITIVNIH, EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NESIGURNA

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na. Reg­istrovano je jo{ 15 poz­i­tivnih na korona virus u okrugu: 10 oso­ba je iz Piro­ta, 4 su iz Dim­itro­vgra­da i jed­na iz Babu{nice, navo­di se u posled­njem izve{taju ZZJZ. Podaci Zavo­da pokazu­ju da se broj zara‘enih pove}ao drasti~no u prethod­ne dve nedel­je, tokom kojih je kovid potvr|en kod 81 osobe, dok je u julu reg­istvoano ukup­no 70 poz­i­tivnih. Na PCR anal­izu danas je posla­to 28 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. U Zavo­du je 47 oso­ba testi­ra­no anti­gen­im testovi­ma, a kovid je potvr|en kod 6. Pove}ava se i broj prvih pre­gle­da u Kovid ambu­lan­ti. U dane viken­da obavl­je­na su 123 pre­gle­da, od toga 66 prvih.

U Srbiji reg­istrovano 1.288 poz­i­tivnih, 7 oso­ba pre­minu­lo od posled­i­ca zaraze

Reg­istrovano je jo{ 1.288 kovid poz­i­tivnih u Srbi­ji, a od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 7 oso­ba, navo­di se na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­rana je 11.761 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 26 paci­je­na­ta od 868 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.