ZBOG RADOVA NA SANACIJI PUTA OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ TEMSKA TOPLI DO

Zbog rado­va na sanaci­ji kriti~nih ta~aka, obus­tavl­jen je saobra}aj na put­nom pravcu Tem­s­ka ‑Topli Do. Radovi }e tra­jati u nared­nih mesec i po dana. Sva vozi­la sada se preusmer­ava­ju na alter­na­tivni put preko brane na Zavo­jskom jezeru.