ZAVRŠENI DANI BANICE U BELOJ PALANCI

Gasto-turisti~ka man­i­festaci­ja Dani ban­ice u Beloj Palan­ci sino} je zatvore­na dode­lom nagra­da i kon­cer­tom Dejana Petrovi}a i Big ben­da. Dane ban­ice tradi­cional­no ve} 15 god­i­na orga­nizu­je Turisti~ka orga­ni­zaci­ja Bele Palanke pod pokroviteljstvom Op{tine, Min­istarst­va dr‘avne uprave i lokalne samouprave i Min­istrst­va tur­iz­ma, trgovine i teleko­mu­nikaci­ja.