POČINJE VAKCINACIJA TREĆOM DOZOM PROTIV VIRUSA KORONA

Vakci­naci­ja tre}om dozom vakcine pro­tiv kovi­da-19 po~inje sutra u Srbi­ji. Gra|ani }e mo}i da je prime 180 dana posle pri­man­ja druge, navo­di se u saop{tenju Kance­lar­i­je Vlade Srbi­je za sarad­nju sa medi­ji­ma. Dar­i­ja Kisi} Tepav~evi} min­istar­ka u Vla­di i ~lan­i­ca Repulbi~kog kriznog {taba je navela je rani­je da tre}a doza ne}e biti obavez­na, ali se preporu~uje svim gru­pa­ma stanovni{tva sa oslabljen­im imu­nite­tom. Poseb­no se preporu~uje osoba­ma na hemod­i­jal­izi, ljudi­ma koji­ma su trans­plan­ti­rani organi, svi­ma koji su na nekoj vrsti imuno­supresivne ter­api­je, star­i­ji­ma od 70 god­i­na, zaposlen­i­ma u zdravstven­im i ustanova­ma soci­jalne, za{tite i kao i put­nici­ma u me|unarodnom saobra}aju. Gra|ani }e o dop­un­skoj imu­nizaci­ji biti obave{teni putem SMS ili e‑mail poruke, u kojoj }e biti nave­den link ka por­talu e‑Uprave gde }e dobiti detaljni­je infor­ma­ci­je i mo}i }e da pro­vere da li spada­ju u kat­e­gori­je koji­ma se preporu~uje pri­man­je tre}e doze vakcine. Gra|ani ne tre­ba da se pri­javlju­ju pre nego {to dobi­ju obave{tenja e‑Uprave. Tre}a doza ne mora da bude ista kao prethod­ne, odnos­no gra|ani ima­ju mogu}nost izb­o­ra, na raspo­la­gan­ju su im vakcine 4 proizvo|a~a.