NA PREVENTIVNE PREGLEDE ODAZVALO SE 225 GRAĐANA

Iako su bili namen­jeni osoba­ma bez zdravstvene knji‘ice i zdravstvenog osig­u­ran­ja, u akci­ji pre­ven­tivnih pre­gle­da u Op{toj bol­ni­ci od 225 pre­gledanih paci­je­na­ta samo 15 oso­ba je iz ove kat­e­gori­je.