DR PETROVIĆ: SA KOVIDOM NEMA ŠALE, SVI ZA BOLNIČKO LEČENJE ŠALJU SE U KRUŠEVAC

Umesto da nam sva znan­ja koja smo stek­li tokom epi­demi­je virusa korona budu na dobro­bit i korist, mi kon­tri­ramo sami sebi, ka‘e za TV Pirot dr Goran Petro­vi}, direk­tor Op{te bol­nice i doda­je da je evi­dent­no nepo{tovanje mera koje propisu­je Krizni {tab. Isti~e da na gra|ane ne mo‘emo da se lju­ti­mo, jer ne pos­to­je ograni~enja za masovni­ja oku­pl­jan­ja, ali su, podse}a, i dal­je na snazi op{te mere u bor­bi pro­tiv korona virusa. Nalaz­i­mo se na uzlaznoj lin­i­ji novog talasa, {to pokazu­ju podaci, ka‘e Petro­vi}. Kovid ambu­lan­ta Doma zdravl­ja i Pri­jem­no trija‘na ambu­lan­ta u bol­ni­ci rade nes­metano svakog dana, a jed­i­na nov­ina u odno­su na prethod­ni peri­od je to {to se paci­jen­ti sa indikaci­ja­ma za hos­pi­tal­izaci­ju od po~etka jula {alju u Kovid bol­nicu u Kru{evcu.