ANSAMBL VENAC NASTUPIO U PIROTU

U Piro­tu je u sub­o­tu u sklopu svo­je let­nje turne­je nas­tu­pio Ansam­bl nar­o­d­nih pesama i igara Koso­va i Meto­hi­je Venac. Ovo je pored ansam­bla Kolo, dru­gi srp­s­ki nacional­ni ansam­bl.