ZZJZ: DANAS REGISTROVANO JOŠ 7 POZITIVNIH U PIROTU

ZZJZ danas reg­istru­je 7 poz­i­tivnih oso­ba na korona virus. Svi novopotvr|eni su iz Piro­ta. Posla­ta su 23 uzor­ka bri­se­va na anal­izu. U kovid ambu­lan­ti pove}ava se broj broj pre­gle­da. Ju~e su obavl­je­na 103 pre­gle­da od kojih 45 prvih i 58 kon­trol­nih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema hos­pi­tal­i­zoanih sum­n­jivih ili obolelih od korona virusa. U kovid bol­ni­ci u Kru{evcu hor­pi­tal­i­zo­vana su dva bolesni­ka sa podru~ja Pirot­skog okruga,jedna oso­ba iz Piro­ta i jed­na iz Dim­itro­vgra­da. Hit­no tre­ba ubrza­ti vakcinaciju,poru~uju iz Zavo­da.

Reg­istrovano vi{e od 1.000 novoobolelih

U posled­n­ja 24 sata pove}ava se broj novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa. Od 11.324 testirana,1.073 osobe su poz­i­tivne na virus korona. [est oso­ba je pre­minu­lo, 831 oso­ba je na bolni~kom le~enju,25 na respiratorima.