URUČENI UGOVORI PRIPAVNICIMA-VOLONTERIMA ANGAŽOVANIM KROZ PROGRAM STRUČNA PRAKSA

Pri­pavnici­ma-volon­ter­i­ma, koji su rad­no anga‘ovani kroz pro­gram stru~na prak­sa, danas su uru~eni ugov­ori. Uku­pan bud‘et Gra­da za real­izaci­ju svih mera predvi|enih Lokalnim akcionim planom zapo{ljavanja je oko 19 mil­iona dinara, a iz republi~kog je namen­jeno jo{ 4,75.