NA STARTU SRPSKE LIGE DERBI DUBOČICA-RADNIČKI

Utak­mi­com Trajal-Me{evo koja je na pro­gra­mu ve~eras po~inje novo prven­st­vo Srsp­ke lige Istok. Pirot­s­ki Radni~ki ve} na star­ti igra der­bi sa Dubo~icom. Zbog rekon­struk­ci­je sta­diona u Leskovcu sus­ret se igra u Mr{tanu sutra od 17 i 30. Na dana{njem posled­njem treningu pred­stavl­je­na su poja~anja za novu sezonu. Evo {ta o ambi­ci­ja­ma klu­ba ka‘u predsed­nik klu­ba Bratislav ]iri} i tren­er Marko Vido­je­vi}.