MODNA REVIJA U SLAVU ŠARA ĆILIMA

Modne revi­je pred­stavl­ja­ju izuze­tak kada su u pitan­ju kul­turni doga|aji u Piro­tu. ^etvr­tu po redu orga­ni­zo­vala je Sil­vana To{i}, nov­inar­ka Dopisni{tva RTS‑a i autor­ka modne lin­i­je Etno-glamur.