DODELJENA PRIZNANJA ZELENI ORDEN ZA DOPRINOS ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Udru‘enje za ekologi­ju Gea orga­ni­zo­va­lo je i ove godine glasan­je za Za{titnika ‘ivotne sre­dine Piro­ta. Na sino}njoj sve~anosti dodel­jeni su zeleni ordeni ljudi­ma, koji su svo­jim radom doprineli za{titi ekologi­je.