ZZJZ: DANAS REGISTROVANO 13 POZITIVNIH NA COVID 19 SVI IZ PIROTA

ZZJZ danas registru­je 13 poz­i­tivnih oso­ba na korona virus. Svi novopotvr|eni su iz Piro­ta. Posla­to je 13 uzo­ra­ka bri­se­va na anal­izu. U kovid ambu­lan­ti pove}ava se broj broj pegle­da. Ju~e je obavl­jeno 98 pre­gle­da od kojih 52 prva i 46 kon­trol­nih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema hos­pi­tal­i­zoanih sum­n­jivih ili obolelih od korona virusa. U kovid bol­ni­ci u Kru{evcu hor­pi­tal­i­zo­van je jedan bolesnik sa podru~ja Pirot­skog okru­ga. Hit­no tre­ba ubrza­ti vakcinaciju,poru~uju iz Zavoda. 

Reg­istrovana 983 novoobolela od korona virusa u Srbiji 

U posled­n­ja 24 sata od 11.413 testi­ranih gra|ana, 983 su poz­i­tivne na virus korona. Jed­na oso­ba je pre­minu­la, 823 osobe su na bolni~kom le~enju,23 na respiratorima.