REKONSTRUKCIJA ULICE VISOČKI PUT ODVIJA SE PLANIRANOM DINAMIKOM

Radovi na rekon­struk­ci­ji putnog prav­ca od Mal­og mos­ta do Viso~ke R‘ane su u punom jeku. Zamenik gradona~elnika Milo{ Coli} veru­je da }e kom­ple­tan pro­jekat biti zavr{en u pred­vid­jenom roku do 4. novembra.