KAKO DOBRO PRIPREMITI SILAŽU

Kuku­ruz na orani­ca­ma u Pirot­skom kra­ju ulazu u fazu vo{tanog zren­ja. Kako isti~u stru~njaci to je pravi trenu­tak za pripremu sila‘e.