JOŠ NEKOLIKO KONCERATA U ORGANIZACIJI DOMA KULTURE PIROT

Tradi­cional­na man­i­festaci­ja Pirot­sko kul­turno leto po~čela je 25. juna kon­cer­tom Ansam­bala Doma kul­ture. Od tada su orga­ni­zo­vani bro­jni kon­cer­ti i pro­gra­mi za decu. Do kra­ja leta o~ekuje se jo{ nekoliko.