ZZJZ: REGISTROVANO JOŠ 9 POZITIVNIH U OKRUGU

 

Korona virus potvr|en je lab­o­ra­tori­js­ki kod jo{ 9 oso­ba iz okru­ga — 4 osobe su iz Piro­ta, 2 iz Dim­itro­vgra­da, 2 iz Babu{nice i jed­na je iz Bele Palanke, navo­di se u izve{taju ZZJZ. Na PCR anal­izu danas je posla­to 11 uzo­ra­ka iz okru­ga. Pre­ma podaci­ma Zavo­da na bolni~kom le~enju u Kovid boni­ci u Kru{evcu je jedan bolesnik sa podru~ja okru­ga. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 87 pre­gle­da, od toga 40 prvih. Stru~njaci ocen­ju­ju da je epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu povolj­na sa ten­den­coijom prelas­ka u nesig­ur­nu. Isti~u da je neophod­no da se ubrza vakci­naci­ja. Do sada su vakcin­isane 34.434 osobe, od toga je 33.161 prim­i­la obe doze vakcine. U pirot­skom Zavo­du ka‘u da ima­ju dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakci­na.

Virus korona potvrđen kod 921 osobe u Srbi­ji, pre­minu­lo 5 oboelelih

Reg­istrovana je jo{ 921 poz­i­tiv­na oso­ba u Srbi­ji. Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je petoro oboelelih. Od posled­njeg pre­se­ka stana testi­ra­no je 11.229 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 20 paci­je­na­ta.