SEOSKE KUĆE ZA TRI PORODICE IZ PIROTA

U okviru pro­jek­ta dodele bespovrat­nih sred­sta­va za kupov­inu seoskih ku}a sa oku}nicom, min­istar za brigu o selu Milan Krkob­a­bi} pot­pisao je ju~e ugov­ore sa dobit­nici­ma pod­sti­ca­jnih sred­sta­va i pred­stavnici­ma lokalnih samoupra­va. U prvom krugu podel­jeno je 14 ugov­o­ra od toga ~ak 3 su za porodice iz Piro­ta.