PREZENTACIJA ZAVRŠNICE PROJETKA KORAK NAPRED

U Grad­skoj upravi Pirot danas je odr‘ana zavr{na kon­fen­ci­ja na kojoj su prezen­to­vani rezul­tati real­izaci­je pro­jek­ta  Korak napred  koji grad Pirot real­izu­je u okviru javnog pozi­va pro­gra­ma SWISS Pro za podr{ku lokalnim samoupra­va u osna‘ivanju meh­a­niza­ma za rod­nu ravno­pravnost koji ulazi u zavr{nu fazu implementacije.