POČINJU DANI DANICE U BELOJ PALANCI

Dani ban­ice, tradi­cional­na gastro-turisti~ka man­i­festaci­ja po kojoj je Bela Palan­ka nadaleko poz­na­ta u zemlji i regionu, po~inju u petak. Iako je pro­gram reduko­van zbog epi­demi­je i aktuel­nih mera, sr‘ Dana ban­ice osta­je isti, pro­mo­ci­ja autenti~nih lokalnih proizvo­da.