OBUSTAVA SAOBRAĆAJA KOD SELA VLASI

Zbog asfalti­ran­ja puta od tunela iznad sela Vlasi do sela Kom­je saobra}aj }e biti obus­tavl­jen sutra u peri­o­du od 8 do 17 sati i u petak od 8 do 14 sati, obave{tavaju iz Gradske uprave Pirot. Asfalti­ra se deoci­na duga kilo­metar i po. Alter­na­tivni put­ni prav­ci su @elju{a‑Banski dol-Pogano­vo i Babu{nica-Zvonce-Poganovo.