U PIROTU DOBAR ODZIV DOBROVOLJNIH DAVALACA

Tokom let­njih mese­ci man­ji je odziv doborovljnih davala­ca. U mnogim gradovi­ma de{ava se da rez­erve krvi budu na min­i­mu­mu, {toot­vara mogu}nost za odla­gan­je operaci­ja. Lekari Zavo­da za trans­fuz­i­ju krvi iz Ni{a ka‘u da u Piro­tu pos­to­ji dobar kon­ti­nu­itet u priku­pl­jan­ju jedini­ca krvi.