REGISTROVANO 6 POZITIVNIH NA COVID-19 U OKRUGU

Reg­istrovano je 6 poz­i­tivnih na korona virus u okrugu — 3 osobe su iz Piro­ta, 2 iz Dim­itro­vgra­da i jed­na je iz Bele Palanke, navo­di se u izve{taju ZZJZ. Na PCR anal­izu danas je posla­to 10 uzo­ra­ka iz okru­ga. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 113 pre­gle­da, od toga 56 prvih. Epi­demi­olozi trenut­nu situaci­ju ocen­ju­ju kao povoljnu sa ten­den­coijom prelas­ka u nesig­ur­nu. Isti~u da je neophod­no da se ubrza vakci­naci­ja. Do sada je u okrugu vakcin­isano ukup­no 34.400 gra|ana, od toga je 33.099 oso­ba prim­i­lo obe doze vakcine. U pirot­skom Zavo­du ka‘u da ima­ju dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakcina. 

Još 792 poz­i­tivne osobe u Srbi­ji, 3 pre­minule od posled­i­ca infekcije

U Srbi­ji su reg­istrovane 792 poz­i­tivne osobe, a od posled­i­ca korona virusa pre­minule su 3 osobe u posled­n­ja 24 sata, objavl­jeno je na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka testi­ra­no je 11.411 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 17 paci­je­na­ta. Ukup­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 733 osobe.