ODREĐEN KALENDAR TAKMIČENJA ZONE ISTOK

U Soko Ban­ji je ju~e odr‘ana kon­fer­en­ci­ja klubo­va Zone Istok na kojoj je odre|en kalen­dar takmi~enja za sezonu 2021/2022. Prven­st­vo po~inje 21. avgusta.