APEL ZA VAKCINACIJU

Dr Mile­na Dim­itri­je­vi}, predsed­ni­ca Skup{tine gra­da i ~lan­i­ca Tima za vakci­naci­ju apelu­je na gra|ane da isko­riste let­nje mesece i vakcini{u se, kako bi sprem­ni­ji do~ekali jesen. I dal­je smo daleko od koletk­tivnog imu­nite­ta, a sve­do­ci smo da se pove}ava broj novozara‘enih posled­njih dana. Obuh­vat vakci­naci­jom u Piro­tu je ne{to preko 50 procenata.