ZZJZ: JOŠ ČETIRI OSOBE POZITIVNE NA COVID-19 U OKRUGU

Od po~etka masovne imu­nizaci­je u Pirot­skog okrugu je vakcin­isano 34.347 gra|ana, od kojih je 33.007 oso­ba prim­i­lo obe doze vakcine. Danas su reg­istrovane jo{ 4 osobe poz­i­tivne na korona virus iz Pirot­skog okru­ga. Od 3.jula do danas potvr|eno je 96 poz­i­tivnih oso­ba. Na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko poslat je 21 uzo­rak. U Op{toj bol­ni­ci nema hos­pi­tal­i­zo­vanih sum­n­jivih i obolelih od kovi­da. Poz­i­tivni sa te{kom klini~kom slikom hos­pi­tal­izu­ju se u Kovid bol­ni­ci u Kru{evcu. Hit­no tre­ba ubrza­ti vakci­naci­ju.

Drasti~an skok bro­ja novozara‘enih u Srbiji

Drasti~an skok bro­ja novozara‘enih u Srbiji.U posled­n­ja 24 sata lab­o­ra­tori­js­ki su potvr|ene 752 osobe poz­i­tivne na korona virus. Testi­rane su 10.663 osobe. Pre­minule su 4 osobe. Na bolni~kom le~enju su 703 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­toru 15 oso­ba.