ZAVRŠEN TURNIR U NASELJU TANASKO RAJIĆ

Ekipa Stovari{te gra|evinskog mater­i­jala Sto­janovi} iz Piro­ta pobed­nik je turni­ra u mal­om fud­balu Tanasko Raji} 2021.Turnir su uspe{no orga­ni­zo­vali mes­na zajed­ni­ca i FK Tanasko Raji}.