POSLATA DRUGAČIJA PORUKA SA SPUSTA GUMAMA NA NIŠAVI

U sub­o­tu 7.avgusta na Ni{avi je odr‘an tradi­cional­ni raft­ing odnos­no spust guma­ma. Orga­ni­za­tori su ovom akci­jom ‘eleli da po{alju druga~iju poruku u odno­su na rani­je godine.