ODRŽAN 16.MEĐUNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL U PIROTU

Min­uli vikend obele‘io je Me|unarodni folk­lorni fes­ti­val koji je ove godine zbog specifi~nosti situaci­je koju name}e epi­demi­ja tra­jao dva dana i imao man­ji broj u~esnika. To nije uman­ji­lo u‘itak koji dani folk­lo­ra donose.